Všeobecné obchodné podmienky/Pravidlá používania portálu Kubikum

Sprostredkovateľ prevádzkuje Stránku www.kubikum.com a umožňuje Poskytovateľovi, aby registroval a predával umelecké diela prostredníctvom tejto Stránky. Sprostredkovateľ má s konkrétnym Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie predaja, v ktorom Poskytovateľ akceptuje predaj prostredníctvom Stránky. Platobné operácie za účelom úhrady ceny tovaru sa realizujú medzi Klientom a Poskytovateľom priamo.

 

Článok I
Vymedzenie základných pojmov

 1. Sprostredkovateľ je spoločnosť CENTRAL ART REGISTER, s.r.o., Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina, IČO: 45 568 260, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro, vložka č. 52965/L Sprostredkovateľ sprostredkováva registráciu a predaj umeleckých diel zo strany Poskytovateľa Klientovi na Stránke;
 2. Stránka je internetová stránka Sprostredkovateľa www.kubikum.com;
 3. Klient je osoba, ktorá si objedná a kúpi tovar na Stránke;
 4. Poskytovateľ je osoba, ktorá vystavuje a predáva diela na Stránke;
 5. Vystavujúci umelec je osoba, ktorá si na Stránke tvorí galériu registrovaných umeleckých diel, t. j. ide o poskytovateľa, ktorý svoje diela na portáli vystavuje ale nepredáva;
 6. Užívateľ on-line produktov a on-line služieb Sprostredkovateľa sa na účely týchto VOP rozumejú fyzické alebo právnické osoby, ktoré užívajú alebo nakupujú on-line produkty a on-line služby poskytované Poskytovateľom a Sprostredkovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP. Na účely použitia on-line produktu a/alebo on-line služby je nevyhnutná registrácia užívateľa, s výnimkou on-line prezerania portálu, ktorého technická podstata si takúto registráciu nevyžaduje.
 7. Vekom sa rozumie hranica, kedy sa osoba môže v portáli Kubikum registrovať a uzatvárať obchod. Registrovať sa môže len osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov, s tým že obchod môže uzavrieť len osoba od 18 rokov.;
 8. Ponuka je ponuka predaja uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, fotografiu a popis tovaru, cenu.
 9. Zmluva je kúpna zmluva uzatváraná medzi Poskytovateľom a Klientom prostredníctvom Stránky na nákup tovaru od Poskytovateľa;
 10. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva, povinnosti a zodpovednosti Sprostredkovateľa, Klienta a Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke a sú odsúhlasené každou stranou.
 11. Register je register portálu Kubikum, ktorý zabezpečuje a sprístupňuje históriu predaja registrovaného umeleckého diela autorovi diela.
 12. Registrovaným umeleckým dielom je originálne dielo, ktoré autor zaregistruje do portálu Kubikum za účelom sledovania histórie predaja, t. j. ďalší predaj je Klient povinný oznámiť autorovi diela.
 13. Aktívny účet je účet aktivovaný po registrácii aktivačným linkom (z emailu). Tento účet je možné použiť na nákup diel a/alebo registráciu diel. Je možné ho zobraziť na portáli.
 14. Umelecký účet je aktívny účet s aspoň jedným registrovaným umeleckým dielom. Takýto účet je možné dohľadať pomocou filtrov portálu Kubikum a jeho majiteľ sa stáva Poskytovateľom/Vystavujúci umelec.

 

Článok II
Registrácia

 1. Užívateľ sa registruje priamo na webovej stránke portálu kubikum.com v sekcii „Registrovať“.
 2. Po odklinutí tlačidla „Registrovať“ sa otvorí užívateľovi registračný formulár, v ktorom je povinný vyplniť povinné polia označené červenou hviezdičkou.
 3. Užívateľ, ktorý sa registruje ako Klient v zmysle týchto VOP je taktiež povinný označiť „Nie som umelec“, aby systém rozlíšil či ide o Klienta alebo naopak o Poskytovateľa/Vystavujúceho umelca, ktorý svojou registráciou bude okrem iného využívať aj výhody Registra, a to najmä registráciu svojich umeleckých diel.
 4. Na záver registrácie potvrdí Užívateľ zadané údaje tlačidlom „Registrovať“, na čo mu bude systémom zaslaný aktivačný link na uvedenú e-mailovú adresu. Potvrdením aktivačného linku je Registrácia dokončená a účet Užívateľa je aktívny.
 5. S registráciou Poskytovateľa/Vystavujúceho umelca priamo súvisí Cenník služieb portálu Kubikum, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP a je sprístupnený na webovej stránke portálu kubikum.com.
 6. Poskytovateľ/Vystavujúci umelec si pri registrácii taktiež zvolí program z Cenníka služieb portálu Kubikum, ktorý chce v rámci svojho umeleckého účtu využívať. Systém zašle na e-mail Poskytovateľa/Vystavujúceho umelca okrem aktivačného linku aj predfaktúru, ktorú Poskytovateľ/Vystavujúci umelec uhradí a po úhrade je mu zvolený balíček systémom aktivovaný. Následne je Poskytovateľovi/Vystavujúcemu umelcovi zaslaná vyúčtovacia faktúra.
 7. Aktívny účet je možné použiť na nákup diel a/alebo registráciu diel. Je možné ho zobraziť na portáli.

 

Článok III
Nákup na Stránke

 1. Klient nakupuje na Stránke registrované umelecké dielo od Poskytovateľa. Sprostredkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov založených Zmluvami uzatváranými medzi Klientami a Poskytovateľmi, nie je predajcom či dodávateľom tovaru.
 2. Objednávka tovaru a jeho následná kúpa sa realizuje iba prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. V závislosti od Klientom zvoleného spôsobu platby.
 3. Ponuka tovaru od jednotlivých Poskytovateľov a dohoda predaja každého výrobku sa odohráva iba na Stránke. Vybraný tovar Klienti vkladajú do Košíka. V košíku je možné mať tovar od viacerých Poskytovateľov zároveň. V procese objednávky sa tovar rozdelí podľa Poskytovateľa a Klient si volí spôsob dopravy a platby pre každého Poskytovateľa osobitne.
 4. Klient berie na vedomie, že každý Poskytovateľ poskytuje rôzne spôsoby dopravy tovaru, má rôzne podmienky platby, rôznu výšku poplatku za poštovné a balné v závislosti od spôsobu dopravy, či veľkosti tovaru. Tieto poplatky sú zverejnené pri každom tovare ako i v súhrne objednávky. Klient berie na vedomie, že pri Objednávke tovaru od viacerých poskytovateľov sa tieto poplatky spočítavajú.
 5. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom sa riadia v prvom rade podľa Všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľa, ktoré Klient odsúhlasuje v momente objednávky.
 6. PLATBA
  1. Všetky ceny na Stránke sú uvedené bez poštovného a v plnej konečnej cene pre Klienta.
  2. Klient môže využiť nasledovné možnosti platby v závislosti na ponuke Poskytovateľa:
   1. DOBIERKA (platba pri preberaní tovaru od kuriéra alebo pošty)
   2. PLATBA BANKOVÝM PREVODOM
   3. PLATBA V HOTOVOSTI (platí len pri osobnom odbere)
  3. V prípade platby okamžitým bankovým prevodom, je pre okamžité zaevidovanie Objednávky ako zaplatenej Klient povinný riadne dokončiť objednávku v banke až po návrat na stránku www.kubikum.com Až vtedy systém dostane informáciu o platbe.

 

 1. DOPRAVA
  1. Klient môže využiť nasledovné možnosti dopravy v závislosti na ponuke Poskytovateľa:
   1. SLOVENSKÁ POŠTA
   2. KURIÉR - konkrétnu kuriérsku službu si volí daný Poskytovateľ
   3. OSOBNÝ ODBER - tovar je možné prevziať na adrese, ktorá je uvedená v procese objednávky
  2. Klient berie na vedomie, že každý Poskytovateľ má pri každom tovare uvedenú dostupnosť a dobu dodania.
 2. Objednávka je potvrdená automaticky v momente jej odoslania Klientom. Poskytovateľ môže manuálne zmeniť stav objednávky. Poskytovateľ má tiež možnosť časť alebo celú objednávku zamietnuť.

 

Článok IV
Uzatvorenie zmluvy

 1. Za samotné Uzatvorenie Zmluvysa považuje naplnenie nasledovného procesu: odoslanie Objednávky zo strany Klienta,  následné automatické alebo manuálne potvrdenie kompletnej Objednávky zo
  strany Poskytovateľa. V prípade, že Poskytovateľ potvrdí Objednávku len čiastočne, je momentom Uzatvorenia zmluvy následné finálne potvrdenie čiastočnej Objednávky zo strany Klienta jej uhradením (súhlas s tým, že Objednávka nebude kompletná).
 2. Zmluva, t. j. zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom trvá po dobu trvania práv a povinností Poskytovateľa a Klienta z nej vyplývajúcich. Záväzky Poskytovateľa a Klienta zo zmluvy zanikajú ich splnením alebo inými spôsobmi podľa platných právnych predpisov alebo obchodných podmienok príslušných Poskytovateľov.
 3. Zmluva bude archivovaná v elektronickej forme a takto archivovaná nie je dostupná Klientovi. Klient súhlasí s uzavretím Zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Klient taktiež berie na vedomie, že náklady, ktoré mu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavieraním zmluvy, ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory, prípadne zasielanie SMS správ, stiahnutie elektronických aplikácií a iné, si hradí Klient sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi týchto služieb pre klienta. Ďalšie informácie ohľadom Zmluvy medzi Klientom a Poskytovateľom sú uvedené v obchodných podmienkach jednotlivých Poskytovateľov zverejnených na Stránke, s ktorými je Klient povinný sa pred odoslaním objednávky riadne oboznámiť a odoslaním objednávky vyjadruje s obchodnými podmienkami Poskytovateľa príslušného tovaru svoj súhlas.
 4. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe tovaru vydáva ako jeho predajca Poskytovateľ. Spolu s daňovými dokladmi dodá Poskytovateľ Klientovi aj príslušné doklady súvisiace s umeleckým dielom (napr. návod na obsluhu, popis diela, potvrdenie autora o originalite diela atď.).
 5. V prípade, ak Klient vystupuje pri kúpe tovaru v postavení zdaniteľnej osoby, t. j. obstaráva nákup na účely podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Poskytovateľa. Klient má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi ihneď po zakúpení tovaru. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Klient uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), číslo Objednávky a dátum úhrady. Poskytovateľ nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z. z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.

 

Článok V
Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Poskytovateľa/Vystavujúceho umelca

 1. Poskytovateľ ako dodávateľ tovaru a Vystavujúci umelec*[1] je zodpovedný:
 • za registrovaný obsah na svojom účte, t . j. obsah, ktorý neporušuje tieto VOP. Je humánny, nie je ponižujúci a hanlivý,*
 • za porušovanie autorských práv a tiež za všetky prípadné škody, ktoré Sprostredkovateľovi vzniknú v súvislosti s porušením autorských práv zo strany Poskytovateľa alebo Vystavujúceho umelca,*
 • za kvalitu a rozsah dodania tovaru,
 • za odoslanie v dohodnutej lehote,
 • za dodržanie zákonne stanovených podmienok súvisiacich s oprávnením na predaj tovaru,
 • za pravdivosť, autenticitu a verné zobrazenie ponuky, vrátane ceny tovaru a ceny poštovného,
 • za dostupnosť zobrazovaného tovaru,
 • za prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv,*
 • za prijatie a vybavenie reklamácie, za opravu a náhradu škody, za výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí v zmysle VOP Poskytovateľa,
 • za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov,
 • za aktiváciu svojho účtu a zverejnenie aspoň jedného diela,*
 • za kvalitu zverejnených fotografií.*
 1. Poskytovateľ ani Sprostredkovateľ nezodpovedajú za:
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér) - viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
 • oneskorené doručenie alebo škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku nesprávne uvedenej adresy, telefónneho čísla, alebo emailu zo strany Klienta.
 1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje:
 • zmeny poskytovania produktov a služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú registrovanému Poskytovateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením, alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa (registrovaného Poskytovateľa).
 • ak Poskytovateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní on-line produktov a služieb a VOP výslovne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
 • Poskytovateľ má právo zmluvný vzťah so Sprostredkovateľom vypovedať písomne, formou doporučeného listu alebo e-mailom, a to do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných produktov a služieb alebo VOP. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu Sprostredkovateľa. V prípade doručenia prostredníctvom e-mailu, je Sprostredkovateľ povinný informovať Poskytovateľa o doručení tohto e-mailu – zmluva zaniká okamihom doručenia e-mailu Sprostredkovateľovi.
 • Užívateľ si môže účet deaktivovať priamo na portáli prostredníctvom možnosti „Zrušiť účet“. Deaktivácia účtu má na Užívateľa a Sprostredkovateľa rovnaký dopad ako v prípade doručenia písomného oznámenia o vypovedaní zmluvného vzťahu, t. j. zmluva zaniká okamihom deaktivácie účtu.
 • Sprostredkovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť sprostredkovanie internetových produktov a služieb z dôvodov nutnej správy, údržby a/alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a/alebo opravy.

Sprostredkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu č. 1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá za správu Stránky, za zobrazovanie textov a fotografií na stránke, za správne fungovanie nákupného, provízneho a fakturačného systému. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo úpravy zobrazenia v sekcii „Umelci“ a „Diela“.

Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie tovaru rieši Klient priamo s Poskytovateľom a na náklady Poskytovateľa.

Sprostredkovateľ nezodpovedá za neprerušené fungovanie prevádzky webu www.kubikum.com a vyhradzuje si právo na vopred ohlásené i neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systému. Sprostredkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené Užívateľovi z dôvodu nefunkčnosti, alebo ukončenia prevádzky webu.

 

Článok VI
Podmienky reklamácie

 1. V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP/Pravidiel používania portálu Kubikum, neobdrží súhrn Objednávky alebo súhrn Objednávky obsahuje iný tovar (prostredníctvom e-mailu), ako bol tovar uvedený v Ponuke, Klient je oprávnený vady reklamovať u Sprostredkovateľa, a to buď e-mailom na adresu: info@kubikum.sk alebo písomne na adresu sídla Sprostredkovateľa.
 2. V prípade vád tovaru dodaného zo strany Poskytovateľa je potrebné, aby Klient tieto vady reklamoval priamo u Poskytovateľa, ktorý Klientovi tovar dodal.
 3. Poskytovateľ pri vybavovaní reklamácie postupuje podľa svojich podmienok reklamácie obsiahnutých vo VOP Poskytovateľa.

 

Článok VII
Odstúpenie od Zmluvy

1.Klient má právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

 • uzavretia Zmluvy, v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči;
 • kedy Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
 • kedy Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
 • kedy Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;
 • kedy Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.
 1. Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru sú vylúčené položky podľa tohto zoznamu:
 • predaj umeleckého diela zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Klienta, umeleckého diela vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Klienta;

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Klient informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresy Poskytovateľa. Klient môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.

 

Článok VIII
Podmienky nákupu a predaja

 1. Poskytovateľ vystupuje na Stránke ako samostatný predajca a je sám zodpovedný za body podľa článku V odsek 1.
 2. Poskytovateľ môže na Stránke predávať registrované umelecké diela.
 3. Ponúkané umelecké dielo musí byť vždy autenticky vyobrazené na priloženej fotografii, s konkrétnou cenou a zadefinovanými vlastnosťami.
 4. Umelecké diela ponúkané na Stránke môžu byť zostavené z kupovaných komponentov alebo súčastí, avšak autorský zásah takejto kompletizácie musí byť vzhľadom na rozsah výrobku zásadný.
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje vložiť tovar do správnej kategórie.
 6. Je zakázané ponúkať tovar:
 • Bez zásadného autorského zásahu
 • Duplicitný tovar
 • Tovar porušujúci autorský zákon, hlavne kópie, rozmnoženiny známych diel, alebo tovar, ktorý nemá vysporiadané všetky autorské práva.
 • Tovar porušujúci etické a morálne zásady, teda výrobky, fotografie a texty ktoré sú urážlivé, propagujúce násilie, propagujúce vojnu, podnecujúce k nenávisti na základe rasy, pohlavia, jazyka, viery, náboženstva, vulgárne, zavádzajúce, klamlivé, nemorálne, nevhodné, alebo extrémistické v akomkoľvek slova zmysle.

Je zakázané uvádzať nepravdivé, nepodložené, neúplné, nepresné, nejasné, či dvojzmyselné údaje a zamlčovať údaje o vlastnostiach umeleckého diela, či o nákupných podmienkach.

Poskytovateľ je plne zodpovedný za porušovanie autorských práv a tiež za všetky prípadné škody, ktoré Sprostredkovateľovi vzniknú v súvislosti s porušením autorských práv zo strany Poskytovateľa.

Poskytovateľ nesmie viazať predaj výrobku na predaj iného výrobku.

Poskytovateľ je povinný pravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobku. Informácie, ktoré Poskytovateľ musí poskytnúť zahŕňajú:

 • úplný opis rizika, ktoré výrobok predstavuje,
 • všetky informácie dôležité pre používanie umeleckého diela,
 • opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zabránenie vzniku rizika pre Klienta pri používaní výrobku,
 • spôsob použitia a údržby umeleckého diela, nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, podmienky uchovávania a skladovania výrobku (pri umeleckom diele, ktoré obsahuje osobitný alebo inak špecifický materiál, s ktorým treba zaobchádzať inak ako je bežné alebo ktorého úžitkové vlastnosti sú obmedzené, musí túto skutočnosť oznámiť Klientovi).

Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie tovaru, ktorý je v rozpore s uvedenými ustanoveniami. V prípade opakovaného porušovania týchto podmienok si Sprostredkovateľ vyhradzuje právo na deaktiváciu účtu Poskytovateľa a na zamedzenie opätovnej registrácie.

Poskytovateľ je povinný pravdivo informovať kupujúceho o cene jednotlivých výrobkov a o cene a spôsobe dopravy a balnom.

Ak je Poskytovateľ platca DPH, je povinný uvádzať ceny vrátane DPH a na túto skutočnosť Klientov upozorniť.

Poskytovateľ je povinný Klienta riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.

Poskytovateľ je povinný konať v súlade so zákonom č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich zákonov

Sprostredkovateľ má právo použiť všetky informácie i fotografie umeleckých diel Poskytovateľa za účelom propagácie Stránky prostredníctvom tretích strán.

Sprostredkovateľ má právo poskytnúť kontaktné údaje Poskytovateľa Klientovi za účelom fungovania Stránky.

Vypovedaním zmluvy sa rozumie zablokovanie prístupu k účtu a stiahnutie jeho ponuky zo Stránky.

Vypovedanie zmluvného vzťahu je možné oboma zmluvnými stranami bez uvedenia dôvodu. Poskytovateľ je povinný v prípade ukončenia zmluvného vzťahu z vlastnej iniciatívy doručiť výpoveď Sprostredkovateľovi (v elektronickej podobe alebo poštou). Ponuku tovaru na Stránke je v prípade vypovedania zmluvného vzťahu schopný deaktivovať sám Poskytovateľ alebo môže po obdržaní oficiálnej výpovede zo strany Poskytovateľa deaktiváciu vykonať Sprostredkovateľ. Poskytovateľ po vypovedaní zmluvy nemá žiadny nárok na uchovávanie informácií zdieľaných na Stránke počas trvania zmluvného vzťahu.

  

PROVÍZIA

 1. Za poskytnutie priestoru na prezentáciu a servis súvisiaci s realizáciou a propagáciou Sprostredkovateľ ponúka Poskytovateľovi paušálne balíčky KUBIKUM XS,S,M,L,XL,XXL,SILVER,GOLD anárokuje si na Províziu z predaja vo výške platného cenníka, ktorý je neoddeliteľnou Prílohou č. 1 týchto VOP/Pravidiel používania portálu Kubikum (Sprostredkovateľ si vymedzuje právo na aktualizovanie Prílohy č. 1, o čom bezodkladne informuje Poskytovateľa) bez poplatkov za poštovné a balné.
 2. Poskytovateľ berie na vedomie, že cena každého výrobku, ktorý prezentuje na stránke Klientovi, je plná cena, ktorá bude pre neho okrátená o Províziu, ktorú si nárokuje Sprostredkovateľ za sprostredkovanie obchodu.
 3. K nárokovaniu Provízie z tejto ceny za sprostredkovanie obchodu dochádza vždy v momente potvrdenia objednávkymedzi Poskytovateľom a Klientom.
 4. Klienti nakupujú na kubikum.com za plné ceny a tieto ceny uhrádzajú Poskytovateľom jedným zo zvolených spôsobov platby.
 5. Provízie sú Poskytovateľovi fakturované jednorazovo, t. j. individuálne za každú vytvorenú objednávku Klientom. Faktúra je Poskytovateľovi zasielaná elektronicky na e-mail uvedený pri registrácii. Splatnosť faktúry je vždy 14 dní od jej vystavenia.
 6. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry alebo v prípade neuhradenia faktúry má Sprostredkovateľ právo zrušiť zmluvnú spoluprácu s Poskytovateľom, ktorá vznikla na základe odsúhlasenia týchto VOP/Pravidiel používania portálu Kubikum.
 7. Poskytovateľ má v prípade storna Objednávky alebo sporu s Klientom možnosť požiadať Sprostredkovateľa o prešetrenie priebehu obchodu. Sprostredkovateľ môže po preskúmaní priebehu komunikácie obchodu medzi Poskytovateľom a Klientom priznať vrátenie provízie. Vrátenie provízie nie je právne vymáhateľné. Ak bolo vrátenie provízie priznané ešte pred samotnou fakturáciou provízie, daná provízia nebude vyfakturovaná. V prípade priznania vrátenia provízie až po jej vyfaktúrovaní je toto vrátenie uskutočnené vždy až v rámci nasledujúcej fakturácie formou odpočtu z faktúry.

 

Článok IX
Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

 1. Užívateľ poskytuje Sprostredkovateľovi ako prevádzkovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Užívateľa v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, a to za účelom prevádzkovania Stránky a za účelom poskytovania týchto údajov Poskytovateľovi. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Užívateľ, že bol na túto skutočnosť upozornený a súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov.
 2. Klient súhlasí s tým, aby Sprostredkovateľ osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu, poskytoval a sprístupňoval Poskytovateľom, od ktorých si Klient kúpi tovar, a to za účelom poskytnutia plnenia v zmysle Zmluvy, ako aj na marketingové a reklamné účely Poskytovateľa. Sprostredkovateľ informoval Klienta, že bez jeho súhlasu s poskytnutím osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, nie je možné poskytnúť Plnenie v zmysle Zmluvy.
 3. Klient súhlasí so zasielaním informácií a noviniek zo strany Sprostredkovateľa a Poskytovateľa súvisiacich so službami Sprostredkovateľa či Poskytovateľa na adresu Klienta.
 4. Súhlas Klienta podľa bodu 1. a 3. tohto článku platí až do doby, kým tento súhlas Klient neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne alebo e-mailom.
 5. Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za obsah alebo dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov, alebo praktík členov a webových stránok hosťovaných prostredníctvom služieb Sprostredkovateľa.
 6. Ďalšie Informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

 

Článok X
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje VOP/Pravidlá používania portálu Kubikum na Stránke.
 2. Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z. z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
 4. Tieto VOP/Pravidlá používania portálu Kubikum nadobúdajú platnosť dňa 23.09.2021 a účinnosť dňa 10.10.2021.

 

Príloha č. 1:

Cenník služieb portálu www.kubikum.com

 

[1] * zobrazuje body, za ktoré je zodpovedný ako Poskytovateľ, tak aj Vystavujúci umelec.